42a Cursa El Corte Inglés
Apunta't la data del 19 d'abril
42a Cursa El Corte Inglés
Més informació l’1 de febrer

Apúntate la fecha del 19 de abril
42.ª Cursa El Corte Inglés
Más información el 1 de febrero

Save the date: April 19th.
42nd Cursa El Corte Inglés race
More information on February 1st